Personen har ikkje kjende forfedre
The person do not have known ancestors
Personen har ikkje kjende etterkomarar
The person do not have known descendants
Personen har ikkje kjende syskenbarn
The person do not have known cousins