Personen har ikkje kjende forfedre
The person does not have known ancestors
Personen har ikkje kjende etterkomarar
The person does not have known descendants
Personen har ikkje kjende syskenbarn
The person does not have known cousins