Personen har ikkje kjende forfedre
The person do not have known ancestors
Personen har ikkje kjende etterkomarar
The person do not have known descendants