Egil Sølvberg

Frøylandsvegen 4
4355 Kvernaland
egil@solvberg.org
www.solvberg.org


Dette er nettversjonen av slektsregisteret mitt. Det er omlag 9500 personar og 2800 familiar.

Eg trur mesteparten av informasjonen i registeret mitt er korrekt. Men det er heilt sikkert at der finns ein del feil. Mesteparten av opplysningane er frå før 1950, men eg har etter kvart samla inn ein god del fram til i dag.

Etter ein del opplysningar står dette symbolet . Det er ei kjeldetilvising. Hvis du fører musepila over symbolet vil informasjon om kjelda bli vist. På same måte vil biletteksten bli vist når du fører musepila over eit bilete.

Navnelista. Her kan du endra sortering mellom etternavn og førenavn. Eg har brukt moderne skrivemåte for eldre navn (f.eks. Kristen i staden for Christen, Borni i staden for Baarni). Det har lite for seg å bruka "autentisk" skrivemåte, for den skrivemåten var langt frå konsekvent. Same presten kunne skriva ei form av navnet ved dåpen og ei anna form ved konfirmasjon.

Oppe til venstre kan du velja om familieinformasjon, forfedretre, etterkomartre eller tre med syskenbarn og tremenningar skal visast. Hvis du trykker på eit navn i slektstreet vil du flytta til den personen.

Der er også to knappar for å flytta fram og tilbake mellom dei sidene du har vist.

I trevisinga er symbolet ⇒ vist etter enkelte navn. Det betyr at den personen har etterkomarar eller forfedre. Hvis symbolet ⇑ er vist etter eit navn i syskenbarnvisinga, betyr det at denne personen er vist som ektefelle i eit tre lenger oppe på sida.

Eg vil sette stor pris på forslag og kommentarar. Det vil vera fint hvis du kan informera slektningar som kan vera interessert i å hjelpa med opplysningar.

Egil Sølvberg

Frøylandsvegen 4
4355 Kvernaland
egil@solvberg.org
www.solvberg.org


This is the web version of my family register. It is bilingual, but not much of the biography of persons are translated into english. I plan to translate, but it will take me a considerable time. It has about 9500 persons and 2800 families. I believe most of the information in my register is correct, but I am sure there are errors. Most of the information is pre 1950, but I have also gathered some current information.

Behind some of the information this symbol is shown . It is a source reference. If you move the pointer over the symbol the reference information will be shown. In the same way will picture information be shown if the pointer is moved over a picture.

The name list. You can change sorting from surname to given name.

In the left upper corner you can choose to show family information, an ancestor tree, a successor tree or a cousins tree. If you point at name in the tree and click the mousebutton, you will jump to that person.

There are also two buttons to step between the pages you have selected.

In the tree display the symbol ⇒ is shown after some names. Then this person have decendents or ancestors. If the symbol ⇑ is shown in the cousins display, that person is shown as a marriage partner in a tree higher up on that page.

I would appreciate any comments and suggestions.

Please inform any person you believe would be interested.